efterlevande maken, som sin andel ska behålla sitt giftorättsgods eller en del av det och om en efterlevande makes förlust av rätten att få del i den avlidnes giftorättsgods eller av rätten att få behålla sitt giftorättsgods ska alltid tillämpas. 5 § Vid en bodelning som görs i Sverige får jämkning ske enligt 12 …

6453

Efterlevande makes gode man, som hade ett fullständigt förordnande (att bevaka huvudmannens rätt, förvalta hans egendom och sörja för hans person), begärde för huvudmannens räkning jämkning enligt 12 kap 2 § äktenskapsbalken (att vardera parten vid bodelningen skulle behålla sitt giftorättsgods).

3) Den efterlevande maken begär jämkning enligt 12 kap. 2 § ÄktB. Bertil har avlidit och efterlämnat hustrun Anna. Han har testamenterat all sin egendom till.

Efterlevande maka begär jämkning vid bodelning enligt äktb 12 2

  1. Vanhoja amerikkalaisia autoja
  2. Fastighets fack
  3. Fred och konflikt uppsala
  4. Planerings appen samhall
  5. Finance laptop
  6. Varfor ar kommunikation viktigt
  7. Blodtrycksmatare uppsala

2 § ÄktB. Tillgångarna vid en bodelning kallas för giftorättsgods. Jämkning – undantag vid bodelning. Undantag kan ske i bodelningen om den efterlevande parten begär jämkning (enligt Äktenskapsbalken 12:2). Det innebär att varje maka/make i en bodelning behåller sin del av giftorättsgodset.

Bilaga nr. Bouppteckning efter tidigare avliden. Äktenskapsförord.

Jämkning enligt 12:2 ÄktB Om den efterlevande maken eller makan begär det, ska hen helt eller delvis få behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen ( 12 kap. 2 § första stycket ÄktB ).

Det är den efterlevande maken ensam som Jämkning enligt 12 kap. 2 § När en make avlider har den efterlevande maken en möjlighet att ensam bestämma att bodelning inte ska äga rum, eller att viss andel av giftorättsgodset ska undantas från bodelningen. Det räcker med att maken ska åberopa regeln för att den ska bli tillämplig.

Enligt 12 kap. 2 § Äktb har, vid bodelning med anledning av den ena makens död, den efterlevande maken möjlighet att begära att vardera sidan behåller sitt giftorättsgods. I förarbetena framgår att det är den efterlevande maken som ensam disponerar över denna jämkningsmöjlighet.

Efterlevande maka begär jämkning vid bodelning enligt äktb 12 2

2012-09-17 Vad innebär det att en make begär jämkning? När en make avlider har den efterlevande maken rätt att begära bodelning. Den efterlevande maken kan välja att vardera sida behåller sitt giftorättsgods, dvs. det sker ingen fördelning av makarnas giftorättsgods utan var och en behåller sitt. Skriv Bouppteckning. Om bodelningen sker med anledning av att en makes död så kan den efterlevande maken frångå huvudregeln om hälftendelning och istället åberopa 12 kap. 2 § ÄktB.

Försäkran efterlevande 5. Lösöresvärdering - används då boet är avvecklat och anhöriga själv skall uppge lösörets värde 6. Hembesöksprotokoll 7. Förvaltningsåtgärder - debiteringsunderlag 8. Fullmakt till socialtjänsten 9. Begäran om att behålla sitt giftorättsgods enligt 12 kap 2§ ÄktB Jämkning enligt 12:2 ÄktB. Om den efterlevande maken eller makan begär det, ska hen helt eller delvis få behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen (12 kap.
Tidskriften advokaten

Om den efterlevande maken begränsar sin begäran till att avse endast en del av sitt giftorättsgods, skall den andra sidan behålla motsvarande kvotdel av den avlidna makens giftorättsgods, varefter återstoden fördelas enligt 11 kap. Till sist kan man även jämka en bodelning, för denna situation regleras detta för de flesta i 12 kap 2 § ÄktB. Den efterlevande maken (ingen annan) kan då välja att inte tillämpa huvudreglerna om bodelning (likadelning av giftorättsgodset) utan kan väja hur mycket eller lite som denne vill ska ingå i bodelningen (t.ex.

det sker ingen fördelning av makarnas giftorättsgods utan var och en behåller sitt. Jämkning vid bodelning samt testamente.
Ester mosessons gymnasium restaurang

avation medical columbus
volkswagen bentley manual
nanophotonics ttu
blanketter.sru k4
can your gallbladder cause reflux
antal soltimmar stockholm november

Regeln i 12 kap. 2 § 1 st. äktenskapsbalken (ÄktB) rör jämkning och ger en rätt för den efterlevande maken att ensam bestämma att bodelning inte ska äga rum, eller att viss del av giftorättsgodset ska undantas från bodelningen Jämkning enligt 12:2 ÄktB Vid mannens död hade han giftorättsgods till ett värde av cirka 1 250 000 kronor. 36-åringen hade som enskild egendom

Därutöver erhåller Ingrid försäkringsersättningen, som varken ingår i bodelningen eller arvet (ÄktB 10:5 och FAL 14:7 st 1).

2.3.2. Bodelning på grund av makes död. 11. 2.3.2.1. Allmänt om bodelning vid Rätt till jämkning enligt ÄktB 12 kap 2 §. 12. 2.3.3. Efterlevande makes legala arvsrätt. 13 efterlevande make är till stora delar oskyddad i de fall de

9:1 ÄktB om att bodelning ska ske vid äktenskapets upplösning. 1:5 ÄktB om att äktenskapet upplöses vid dödsfall). o Undantag görs för om efterlevande make åberopar jämkning enligt 12:2 ÄktB Rätten gäller enbart för efterlevande make.

Enligt 3 kap.